title_vn

0976 307 779

Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)

Tr??c thông tin mây nhi?m x? t? Nh?t s? ?nh h??ng ??n VN, Vi?n tr??ng nghiên c?u h?t nhân ?à L?t, Phó giáo s? - Ti?n s? Nguy?n Nh? ?i?n cho bi?t, trong tr??ng h?p vào VN th́ m?c phóng x? s? r?t th?p, không ?nh h??ng ??n s?c kh?e con ng??i. 
Làm ǵ ?? tránh ph?i nhi?m phóng x??

Trao ??i v?i VnExpress.net sáng nay, Phó giáo s? ?i?n cho bi?t, c?n c? theo h??ng gió th?i, 2 ngày tr??c nhi?u ?ài khí t??ng n??c ngoài (M?, Nh?t, NaUy...) d? báo kho?ng ngày 25-26/3, ?ám mây nhi?m phóng x? t? Nh?t s? ?nh h??ng ??n Vi?t Nam. Ph?m vi ?nh h??ng là vùng bi?n sát ??t li?n t? TP HCM ??n các t?nh mi?n Tây Nam b?. Tuy nhiên mây phóng x? không vào ??n ??t li?n.

"??y là d? báo 2 ngày tr??c, song hi?n nay h??ng gió ?ă l?ch ?i th?i ?ám mây phóng x? chuy?n h??ng nên t́nh h́nh không c̣n ?áng ng?i n?a", ông ?i?n nh?n m?nh. Tr?m ?o phóng x? c?a Vi?n nghiên c?u h?t nhân ?à L?t tr?a nay ghi nh?n, trên b?n ?? khí t??ng c?a ?ài NaUy v?n c̣n c?nh báo m?t v?t nh? nguy c? mây phóng x? vào Vi?t Nam; trong khi các ?ài M?, Nh?t, Philippinnes ?ă d? b? c?nh báo này. Hi?n tr?m quan tr?c phóng x? ?à L?t v?n ch?a ghi nh?n nh?ng d?u hi?u b?t th??ng v? mây phóng x? ? phía Nam. Công tác quan tr?c ???c tr?m này ti?n hành th??ng xuyên, cách 2-3 gi? m?t l?n.

H́nh ?nh mô ph?ng s? di chuy?n ?ám mây phóng x? t? nhà máy ?i?n h?t nhân Fukushima trong hai ngày 23, 24/3
H́nh ?nh mô ph?ng s? di chuy?n ?ám mây phóng x? t? nhà máy ?i?n h?t nhân Fukushima trong hai ngày 23, 24/3, trong ?ó t?p trung ?nh h??ng ? vùng ?ông Nam Á. ?nh website B? Khoa h?c công ngh?

"M?t khi có d?u hi?u khác th??ng chúng tôi s? thông báo chính th?c. Hi?n chúng tôi ch?a phát hi?n mây phóng x? bay t?i Vi?t Nam, nh?ng tôi ngh? ??n m?t lúc nào ?ó có nh?ng ?ám mây t? Nh?t th́ m?c phóng x? c?ng ch? r?t th?p mà thôi", ông ?i?n nh?n m?nh. C?n c? ?? Vi?n tr??ng nghiên c?u h?t nhân ?à L?t xác ??nh m?c phóng x? th?p là d?a trên nguyên t?c "b́nh ph??ng kho?ng cách", t?c là ?ám mây càng phát tán ?i xa th́ ?? phóng x? càng gi?m.

"Nhà máy ?i?n h?t nhân Fukushima b? s? c? ḷ ph?n ?ng ch? cách Tokyo h?n 300 km mà ng??i dân th? ?ô Nh?t v?n ch?a c?n ph?i u?ng thu?c pḥng nhi?m x?, th́ Vi?t Nam cách xa hàng ngh́n cây s? c?ng không ?áng lo", ông ?i?n nói.

Theo ng??i ??ng ??u Vi?n Nghiên c?u h?t nhân ?à L?t, trong tr??ng h?p phát hi?n phóng x? ? m?c th?p, b́nh th??ng th́ v?n không ?nh h??ng t?i s?c kh?e con ng??i và c?ng không c?n t?i các bi?n pháp pḥng ch?ng ??c bi?t. Theo tiêu chu?n qu?c t?, m?c phóng x? cho phép v?i ng??i dân không quá 1 mirosivert m?t n?m, ng??i th??ng xuyên làm vi?c, ti?p xúc v?i phóng x? là không quá 20 mirosivert m?t n?m. Tuy nhiên, tr??ng h?p s? c? x?y ra th́ có th? cho phép m?c phóng x? cao h?n m?t s? l?n. N?u ch? ti?p xúc th?i gian ng?n th́ c?ng ch?a ?nh h??ng ǵ ??n s?c kh?e.

G?n ?ây tr??c lo ng?i v? ?nh h??ng c?a mây phóng x? t? Nh?t B?n ??n Vi?t Nam, nhi?u ng??i dân ?ă ?i t́m mua thu?c ng?a phóng x? (potassium iodide). "Hi?n không có lo?i thu?c nào pḥng nhi?m x? nh?ng potassium iodide - iot kali - có th? giúp gi?m thi?u ?nh h??ng c?a phóng x?", Phó giáo s? - Ti?n s? Mai Tr?ng Khoa, Giám ??c Trung tâm Y h?c H?t nhân và Ung b??u B?nh vi?n B?ch Mai, cho bi?t.

Theo ông Khoa, khi x?y ra các s? c? h?t nhân th́ có r?t nhi?u ch?t phóng x? khác nhau thoát ra môi tr??ng, trong ?ó 2 ch?t có ?nh h??ng nhi?u ??n s?c kh?e là i?t phóng x? 131 và Cs-137. Trong ?ó, i?t phóng x? vào c? th? b?ng b?t c? con ???ng nào s? ḥa vào ḍng tu?n hoàn và t?p trung ch? y?u t?i tuy?n giáp. V́ th? n?u nhi?m phóng x?, tuy?n giáp d? b? t?n th??ng h?n so v?i các c? quan khác, nguy c? lâu dài là ung th?.

Phó Giáo s? Khoa lư gi?i, d?a trên nguyên lư nh? v?y, ?? gi?m thi?u nguy c? nhi?m phóng x?, có th? ??a m?t l??ng i?t không phóng x? (b?ng ???ng u?ng) v?a ?? cho nh?ng ng??i ? vùng có nguy c? nhi?m phóng x?. Khi ??a vào, tuy?n giáp s? h?p th? l??ng i?t này giúp băo ḥa i?t. Do ?ó khi i?t phóng x? vào th́ c? th? không h?p thu n?a mà th?i ra ngoài. Các c? quan khác h?p th? không ?áng k?.

"Tuy nhiên, khi ch?a có c?nh báo nào v? nguy c? nhi?m phóng x? th́ ng??i dân không nên u?ng. Lư do là c? th? ch? c?n nhu c?u v? i?t nh?t ??nh, n?u th?a quá s? gây b?nh. T?i Vi?t Nam, th?i ?i?m này ch?a có d?u hi?u c?nh báo phóng x? ?nh h??ng th́ không có lư do ǵ l?i ?i u?ng", Phó giáo s? Khoa nh?n m?nh.

Qu?c D?ng - Nam Ph??ng

 

Gi?i thi?u

aaa

Phú Tri?u là Công ty chuyên s?n xu?t các lo?i t? ?i?n, máng cáp, thang cáp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xây d?ng tr?m bi?n áp, ???ng dây ?i?n.

Chi ti?t

Công tŕnh tiêu bi?u

mod_vvisit_counterToday118
mod_vvisit_counterAll days262193