title_vn

0976 307 779

Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)

Sau g?n 3 n?m làm vi?c t?i Công ty Ch?ng khoán VNDirect, Nguy?n Hoàng Giang ???c h?i ??ng qu?n tr? b? nhi?m vào v? trí t?ng giám ??c dù m?i 24 tu?i.

Quy?t ??nh b? nhi?m chính th?c ???c ??a ra hôm 6/10, vài tháng sau khi h?i ??ng qu?n tr? VNDirect ??t v?n ?? b? nhi?m. Và Giang tr? thành v? t?ng giám ??c tr? nh?t trong ngành tài chính ngân hàng Vi?t Nam t? tr??c t?i nay.

T?t nghi?p ??i h?c Nebraska (M?) chuyên ngành toán kinh t? - khoa h?c máy tính, Nguy?n Hoàng Giang là m?t trong b?n sinh viên xu?t s?c nh?t c?a tr??ng ???c nh?n h?c b?ng Phillip Schrager. Giang c?ng là m?t trong nh?ng gi?ng viên tr? tu?i nh?t c?a Khoa Toán th?c hành, tr??ng ??i h?c Nebraska.

Tháng 1/2008, Nguy?n Hoàng Giang b??c vào ngành ch?ng khoán v?i v? trí c?ng tác viên pḥng gi?i pháp nghi?p v? t?i Công ty ch?ng khoán VNDirect. Ch? h?n m?t n?m sau, anh ?ă tr? thành Tr??ng pḥng gi?i pháp nghi?p v? và qu?n tr? r?i ro, r?i ti?p ??n là Giám ??c Kh?i phát tri?n s?n ph?m và gi?i pháp nghi?p v?.

C?ng trong n?m 2008, kh?ng ho?ng tài chính toàn c?u t?o ra nh?ng c?n băo d? d?i ??i v?i th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam. Giá c?a t?t c? các c? phi?u c?ng nh? kh?i l??ng giao d?ch t?t thê th?m, VNDirect c?ng nh? t?t c? các công ty ch?ng khoán khác ??u ph?i ch?u nh?ng tác ??ng n?ng n?.

Chính v́ nh?ng r?i ro quá l?n ?ă x?y ra, ban lănh ??o công ty thay ??i chi?n l??c. Thay v́ t́m ki?m các ngu?n nhân l?c t?t nh?t và ??t h? ? b? ph?n kinh doanh, công ty dành ngu?n l?c tr?, có ti?m n?ng vào b? ph?n qu?n tr? r?i ro và gi?i pháp nghi?p v? - m?t m?ng c̣n r?t m?i ? th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam.

Và c?u sinh viên m?i t?t nghi?p Nguy?n Hoàng Giang ???c giao nhi?m v? ki?n trúc s? tr??ng c?a h? th?ng qu?n tr? r?i ro c?ng nh? gi?i pháp nghi?p v? c?a công ty trong giai ?o?n m?i. Nh?ng ?óng góp c?a anh ? b? ph?n này là m?t trong nh?ng nhân t? giúp công ty có k?t qu? kinh doanh t?t và gi?m thi?u ???c r?i ro tr??c nh?ng bi?n ??ng d? d?i c?a th? tr??ng. N?m 2009, VNDirect có l?i nhu?n sau thu? 212 t? ??ng và 9 tháng ??u n?m 2010 là 195 t? ??ng.

 Nguy?n Hoàng Giang tr? thành t?ng giám ??c c?a m?t công ty ch?ng khoán l?n khi m?i 24 tu?i. ?nh: Hoàng Hà

Trong cu?c h?p lănh ??o cao c?p cách ?ây vài tháng, khi nh?n ???c ?? ngh? làm t?ng giám ??c t? bà Ph?m Minh H??ng, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? công ty, Nguy?n Hoàng Giang r?t b?t ng?. “Vi?c ??u tiên là tôi t́m cách chuy?n ‘qu? bóng’ này cho m?t ng??i khác mà tôi ngh? r?ng s? x?ng ?áng và t?t h?n”, anh tâm s?.

Tuy nhiên, sau khi ???c toàn b? ban lănh ??o thuy?t ph?c, Giang ?ă t? tin nh?n l?i, v?i tâm ni?m: “?ó là m?t c? h?i l?n và t?i sao l?i không th??”.

Bà Ph?m Minh H??ng, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? công ty b?c b?ch thông th??ng m?i ng??i quen v?i vi?c t?ng giám ??c t?i công ty ch?ng khoán ph?i gi?i kinh doanh nh?t. "Tuy nhiên, chúng tôi có lư do riêng khi ch?n ng??i ph? trách b? ph?n qu?n lư r?i ro và xây d?ng h? th?ng gi? v? trí này. So v?i nhi?u thành viên khác t?i công ty, Giang không ph?i là ng??i gi?i kinh doanh nh?t nh?ng Giang có kh? n?ng h?p tác t?t v?i ng??i khác và bi?t giúp m?i ng??i cùng lái con tàu VNDirect”, bà H??ng kh?ng ??nh.

Nh́n vào nh?ng b?ng thành tích c?a Giang ngày hôm nay, ít ai bi?t r?ng, Giang t?ng tr?i qua nh?ng tháng ngày gian khó. Khi h?c l?p 4, b? c?a Nguy?n Hoàng Giang m?t trong m?t tai n?n giao thông. Gánh n?ng gia ?́nh ?è lên vai ng??i m? - m?t giáo viên ph? thông v?i 2 con nh? (Giang và cô em gái lúc ?ó 4 tu?i). Vào trung h?c, Giang t? h?a v?i ḿnh là s? t́m m?i cách ?? ?i h?c n??c ngoài mà ph?i h?c ? M? ?? sau này ki?m nhi?u ti?n giúp m?.

?? ??i h?c Bách khoa Hà N?i v?i 28,5 ?i?m, Giang v?n nuôi m?ng ?i M? và c?u t́m ???c m?t su?t h?c b?ng t?i ??i h?c Nebraska (M?). Tuy nhiên, tr??ng không có h?c b?ng toàn ph?n nên Giang v?n ph?i chi tr? m?t ph?n ti?n h?c phí, ti?n ? và sinh ho?t h?ng ngày mà ?i?u này v??t quá kh? n?ng tài chính c?a gia ?́nh. M?t ng??i h? hàng bi?t chuy?n ?ă cho Giang vay ti?n.

N?m ??u tiên t?i M?, c? 5h sáng Giang ??n nhà ?n c?a tr??ng Nebraska ?? làm bánh pizza và 10h th́ c?p sách ??n gi?ng ???ng. Anh cho bi?t, khi m?i sang không quen bi?t ai nên t́m vi?c làm thêm r?t khó. Vi?c làm bánh pizza trong tr??ng dù v?t v?, ít ng??i thích nh?ng d? t́m nh?t.

Sang n?m th? 2, cùng v?i k?t qu? h?c t?p t?t v? môn toán, Giang t́m ???c m?t chân tr? gi?ng r?i ti?n ??n gi?ng viên c?a môn này cho các sinh viên chuyên ngành khác. Ngoài công vi?c làm thêm là gi?ng viên, Giang tham gia m?t d? án phát tri?n website, và c̣n ???c ch?n là ??i di?n cho tr??ng ?i qu?ng bá h́nh ?nh…

 

Tân t?ng giám ??c c?a VNDirect không ph?i là ng??i gi?i kinh doanh nh?t công ty. ?nh: Hoàng Hà

Giang tâm s?, tr? thành t?ng giám ??c khi tu?i c̣n quá tr? ? m?t công ty ch?ng khoán v?n lên t?i 1.000 t? ??ng là m?t thách th?c r?t l?n. Tuy nhiên, ?i?u quan tr?ng không n?m ? vi?c th? hi?n ḿnh gi?i ra sao, mà là bi?t ai m?nh ?i?m ǵ ?? cùng h? hoàn thành m?c tiêu.

“T?t nhiên, tôi c?ng không t? huy?n ho?c ḿnh v? v? trí m?i b?i bi?t r?ng ḿnh c̣n c?n ph?i h?c r?t nhi?u th?, ??c bi?t là t? nh?ng ??ng nghi?p trong công ty”, anh nói.

Anh cho bi?t, ?i?u khi?n anh thích nh?t ? ngành ch?ng khoán là luôn ???c ti?p xúc v?i l?nh v?c m?i và t́m hi?u nhi?u mô h́nh kinh doanh khác nhau. “N?u ḿnh làm chuyên ngành máy tính th́ ch? y?u bi?t máy tính nh?ng n?u làm ch?ng khoán khi ??u t? vào ngành mía ph?i hi?u ???c cách th?c kinh doanh c?a h?, khi ??u t? vào ngành b?t ??ng s?n c?ng ph?i hi?u ch? doanh nghi?p t?o ti?n ra sao… C?ng t? ?ó mà chúng tôi luôn t́m ???c nh?ng ư t??ng m?i và ?i?u này khi?n ch?ng khoán có s?c h?p d?n ??c bi?t”, anh nói.

Ngu?n: VNexpress.net

 

Gi?i thi?u

aaa

Phú Tri?u là Công ty chuyên s?n xu?t các lo?i t? ?i?n, máng cáp, thang cáp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xây d?ng tr?m bi?n áp, ???ng dây ?i?n.

Chi ti?t

Công tŕnh tiêu bi?u

mod_vvisit_counterToday112
mod_vvisit_counterAll days262187