title_vn

0976 307 779

Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)
Home Tin t?c CEO AIG b? ung th?

CEO AIG b? ung th?

CEO c?a t?p ?oàn b?o hi?m hàng ??u th? gi?i AIG, Robert H. Benmosche ?ang chi?n ??u v?i b?nh ung th?, theo thông báo c?a công ty hôm qua.

Sau khi ???c ch?n ?oán ung th?, CEO Benmosche b?t ??u ???c ?i?u tr? t? tu?n tr??c. Các bác s? cho bi?t ph?i vài tháng n?a m?i ch?c ch?n v? tiên l??ng b?nh. AIG nh?n m?nh b?t ch?p v?n ?? s?c kh?e, CEO c?a h? v?n ?ang làm vi?c b́nh th??ng và s? ti?p t?c ? l?i v?i công ty cho ??n khi hoàn thành k? ho?ch tr? n? cho Chính ph?.

N?m nay 66 tu?i, CEO c?a AIG tuyên b? b?nh hi?m nghèo s? ch? càng khi?n ông thêm quy?t tâm bám tr? ??n cùng ?? ??a AIG thoát kh?i c?nh n? n?n. Tr??c ?ó, Benmosche t?ng d? ??nh ngh? h?u vào n?m 2012.

 

CEO c?a AIG Robert Benmosche. ?nh: WSJ

Benmosche nh?m ch?c tháng 8 n?m ngoái sau khi 3 v? CEO khác l?n l??t ??n r?i ra ?i trong ṿng m?t n?m tr??c ?ó v́ không chèo lái n?i con tàu l?n v?i hàng lo?t khó kh?n ch?ng ch?t. Sau khi nh?n gói c?u tr? kh?ng l? 182,3 t? USD t? Chính ph? M? ?? tránh phá s?n, AIG n?m d??i áp l?c tr? n? càng s?m càng t?t. D??i th?i c?a Benmosche, t? ??u n?m ??n nay c? phi?u c?a AIG ?ă t?ng tr??ng 37%.

T?ng là CEO c?a hăng b?o hi?m MetLife tr??c khi sang AIG, Benmosche n?i ti?ng là ng??i c?ng r?n. Benmosche chia s? r?ng ?ă luy?n ???c tính c?ng r?n t? nh?, khi b? ông m?t s?m, ?? l?i m? ông ph?i v?t l?n xoay x? ?? tr? món n? l?n. C? phi?u c?a AIG ?óng c?a hôm qua m?t 0,8% xu?ng c̣n 40,76 USD sau tin CEO b? ung th?.


Ngu?n: VNexpress.net

 

Gi?i thi?u

aaa

Phú Tri?u là Công ty chuyên s?n xu?t các lo?i t? ?i?n, máng cáp, thang cáp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xây d?ng tr?m bi?n áp, ???ng dây ?i?n.

Chi ti?t

Công tŕnh tiêu bi?u

mod_vvisit_counterToday116
mod_vvisit_counterAll days262191