title_vn

0976 307 779

Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)
Home Tin t?c ? c?ng SATA ??t dung l??ng 'kh?ng' 3 TB

? c?ng SATA ??t dung l??ng 'kh?ng' 3 TB

Western Digital v?a cho ra m?t ? l?u tr? d?ng c? (HDD) Caviar Green c?m trong v?i dung l??ng 3.000 GB ??u tiên, cho phép l?u 600.000 b?c ?nh s?, 750.000 bài hát MP3 hay 360 gi? video Full HD.

S?n ph?m s? d?ng b? nh? ??m 64 MB, giao ti?p SATA 3.0 GB/giây và có giá 240 USD.Western Digital c̣n gi?i thi?u thêm HDD dung l??ng 2,5 TB v?i m?c giá r? h?n 50 USD.

                         

HDD dung l??ng 3 TB c?a Western Digital.

Tuy nhiên, các máy tính ch?y h? ?i?u hành Windows XP hi?n nay không th? nh?n HDD dung l??ng v??t quá 2,2 TB. V́ v?y, Western Digital ph?i bán kèm v?i c?ng k?t n?i mang tên "Host Bus Adapter" cho phép nh?n ??y ?? dung l??ng ? c?ng.

Vào cu?i tháng 6/2010, hăng s?n xu?t ? c?ng hàng ??u th? gi?i Seagate c?ng xu?t x??ng ? c?ng FreeAgent GoFlex dung l??ng 3 TB ??u tiên nh?ng ?ây là s?n ph?m di ??ng và k?t n?i v?i máy tính thông qua giao ti?p USB.

Nguy?n Hùng

 

Gi?i thi?u

aaa

Phú Tri?u là Công ty chuyên s?n xu?t các lo?i t? ?i?n, máng cáp, thang cáp ?i?n; l?p ??t h? th?ng t? ?i?n; xây d?ng tr?m bi?n áp, ???ng dây ?i?n.

Chi ti?t

Công tŕnh tiêu bi?u

mod_vvisit_counterToday114
mod_vvisit_counterAll days262189